Elite

Episodes

Samuel y Guzmán” Outfits

Season 3 Episode 02 (3x02) of Elite