The Kardashians

Episodes

Who is Kim K?” Outfits | Page 2

Season 1 Episode 05 (1x05) of The Kardashians