• Pin itAshley’s navy v-neck peplum dress on The Young and the Restless

Ashley’s navy v-neck peplum dress on The Young and the Restless

Dress: Ariane Dress by Chiara Boni La Petite Robe

Worn by: Ashley Abbott played by Eileen Davidson
Posted on: October 12, 2018
Posted by: Linda
Tags: , The Young and the Restless, Ashley Abbott

Shop This Style:

1 item on ebay

Outfit Images:

Chiara Boni La Petite Robe Ariane Dress worn by Ashley Abbott (Eileen Davidson) on The Young & the Restless
Chiara Boni La Petite Robe Ariane Dress worn by Ashley Abbott (Eileen Davidson) on The Young & the Restless
Pin it