WornOnTV.net

 

 

  • Pin itAshley’s striped blazer on The Young and the Restless

Ashley’s striped blazer on The Young and the Restless

Jacket: Peak Lapel Blazer in Grey Ribbon Stripe by Smythe

Worn by: Ashley Abbott played by Eileen Davidson
Posted on: March 29, 2019
Posted by: Linda
Tags: , The Young and the Restless, Ashley Abbott

Outfit Images:

Smythe eak Lapel Blazer in Grey Ribbon Stripe worn by Ashley Abbott (Eileen Davidson) on The Young & the Restless
Smythe eak Lapel Blazer in Grey Ribbon Stripe worn by Ashley Abbott (Eileen Davidson) on The Young & the Restless
Pin it