Lara’s yellow blazer on Good Morning America

  • Pin itLara’s yellow blazer on Good Morning America

Outfit Details

Jacket: Basic Blazer by Zara

Worn by: Lara Spencer
Posted on: May 10, 2021
Posted by: Mina
Tags: , Good Morning America, Lara Spencer

Shop This Style:

BASIC BLAZER at Zara$49.90Zaraexact match
Outfit Images:
Basic Blazer by Zara worn by Lara Spencer  on Good Morning America

Basic Blazer by Zara worn by Lara Spencer on Good Morning America

Pin it

Lara Spencer on Good Morning America on ABC was spotted wearing this yellow blazer on Good Morning America on May 10 2021's episode. Lara's Jacket is the Basic Blazer by Zara. For shoppable links visit wornontv.net/223539