Alexa & Katie

Episodes

1st Day of Junior Year” Outfits

Season 3 Episode 01 (3x01) of Alexa & Katie