Arrow

Episodes

Identity” Outfits

Season 2 Episode 02 (2x02) of Arrow