Arrow

Episodes

Monument Point” Outfits

Season 4 Episode 21 (4x21) of Arrow