Awkward

Episodes

That Girl Strikes Again” Outfits

Season 3 Episode 06 (3x06) of Awkward