Dexter

Episodes

Goodbye Miami” Outfits

Season 8 Episode 10 (8x10) of Dexter