Elementary

Episodes

Enough Nemesis to Go Around” Outfits

Season 3 Episode 01 (3x01) of Elementary