Elementary

Episodes

Terra Pericolosa” Outfits

Season 3 Episode 06 (3x06) of Elementary