Faking It

Episodes

Season 2, Episode 15 ” Outfits

Season 2 Episode 15 (2x15) of Faking It