Glee

Episodes

Trio” Outfits

Season 5 Episode 10 (5x10) of Glee