Hart of Dixie

Episodes

Faith & Infidelity” Outfits

Season 1 Episode 05 (1x05) of Hart of Dixie