iZombie

Episodes

The Exterminator” Outfits

Season 1 Episode 03 (1x03) of iZombie