iZombie

Episodes

Spanking the Zombie” Outfits

Season 3 Episode 05 (3x05) of iZombie