Mad Men

Network: AMC

DonBettyMeganPeggyJoanTrudy
Megan's white dress with khaki and orange on Mad Men Megan Draper’s white and orange shift dress on Mad Men View Outfit
Megan's floral bikini on Mad Men Megan Draper’s floral bikini on Mad Men View Outfit
Megan's white, red and black shift dress on Mad Men Megan Draper’s white shift dress and thick chain necklace on Mad Men View Outfit
Peggy Olson's green dress with red tie on Mad Men Peggy’s green, red and white collared dress with tie on Mad Men View Outfit