Nikita

Episodes

Bubble” Outfits

Season 4 Episode 05 (4x05) of Nikita