The Bold Type

Episodes

Marathon” Outfits

Season 4 Episode 03 (4x03) of The Bold Type