The Kardashians

Episodes

Enough Is Enough” Outfits

Season 1 Episode 10 (1x10) of The Kardashians