The Kardashians

Episodes

Did Somebody Tape That?” Outfits

Season 1 Episode 02 (1x02) of The Kardashians