The Kardashians

Episodes

Never Go Against the Family” Outfits

Season 1 Episode 08 (1x08) of The Kardashians