The White Lotus

Episodes

Arrivederci” Outfits

Season 2 Episode 07 (2x07) of The White Lotus