Tyler Perrys Sistas

Episodes

Little White Lies” Outfits

Season 3 Episode 08 (3x08) of Tyler Perrys Sistas