Lori Mendoza Outfits on Alexa & Katie

Lori on Alexa & Katie

Where to buy clothes worn by Lori Mendoza (played by Tiffani Thiessen) on Netflix's Alexa & Katie.